+352 691228768
Prett een Dram ze deelen?

Prett een Dram ze deelen?

Mäin Dram ass eng Gesellschaft wou d’Opmierksamkeet, d’Fäegkeeten an den Engagement sech lount. Wou d’Talent, den Entrepreneurship, d’Initiativ wichteg sin, awer ouni déi Leit mat méi schwierege Liewensbedingunge wéi eis eegen, ze aus den Aan ze verléieren? Ech sinn...
Prett een Dram ze deelen?

CSV 2.0 – Ready to share a dream?

My dream is a society where attentiveness, skills and commitment will pay off. Where talent, entrepreneurship, initiative is important but without losing sight of those with more difficult living conditions than our own? I stepped down as chairman of CSV international...